Deniz Gezmiş Rolü İçin Kamera Karşısına Geçicek

 

Yeni Rolü İçin Bakın Neler Yapıyor?

 

DENİZ GEZMİŞ ROLÜ İÇİN KAMERA KARŞISINA GEÇMEYE HAZIRLANAN KENAN İMİRZALIOĞLU, YENİ RÖLÜ İÇİN BAKIN NELER YAPIYOR?

Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, yeni rolü için hazırlıklara başladı.

Di­zi sü­re­le­ri kı­sal­ma­dık­ça bir da­ha yer al­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­yen oyuncu da ye­ni ro­lü­nün ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­dı.

Se­nar­yo­su­nu Can Dün­da­r’­ın ka­le­me al­dı­ğı De­niz Gez­miş ro­lü için ka­me­ra kar­şı­sı­na ge­çe­cek olan İmir­za­lı­oğ­lu za­yıf­la­ma­ya baş­la­dı. 10 ki­lo ve­re­cek olan ün­lü oyun­cu, di­ye­tis­ye­ne gi­di­yor ve spor ya­pı­yor. 

 

Kaynak Ucankus

 
 
 
1 2 3